Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym gosiaczechowska.com zwanego dalej gosia czechowska

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

3. Korzystając ze sklepu internetowego gosia czechowska, w tym składając zamówienia Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.

4. Administratorem danych osobowych Klientów w gosia czechowska jest Małgorzata Czechowska prowadząca nie rejestrowana działalność gospodarczą ul. Augustyna Kordeckiego 77 m 49, 04-355 Warszawa , właściciel oraz administrator Sklepu internetowego gosia czechowska dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

5. Zakres zbierania danych:

a.     Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z gosia czechowska, w szczególności składających zamówienia w sposób określony w Regulaminie lub zapisanych do Newslettera.

b.     W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

6. Cel zbierania danych:

a.     Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

b.     Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

7. Prawo dostępu:

a.     Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

b.     Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Sprzedawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

c.     Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

d.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

e.     Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8. Dostęp do danych przez osoby trzecie:

a.     Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą gosia czechowska, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b.     Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:

a.     Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym.

b.     Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

10. Wyłączenie odpowiedzialności:

a.     Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach gosia czechowska komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

11. Polityka Cookies (tak zwane ciasteczka):

a.     Sklep gosia czechowska posługuje się plikami zwanymi cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta sklepu przez nasz serwer i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej naszego Sklepu.

b.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu partnerów.

d.     Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

12. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres pracownia@gosiaczechowska.com